Formatul standard al documentului electronic pentru articole în limba română*

* Normele de citare sunt compatibile cu cele consacrate de Revista Studii Teologice a Patriarhiei Româneâ

Fiecare studiu trebuie însoÅ£it de un abstract în limba engleză, în care să fie specificate intenția analizării temei respective și modalitățile de lucru, de 5 cuvinte cheie (keywords) în limba engleză, Școala Doctorală unde activează și acordul coordonatorului. Autorii trebuie să împartă textul în paragrafe compacte, care, la rândul lor, să fie distribuite în capitole (titlurile întotdeauna cu literă bold), subcapitole (titlurile întotdeauna cu literă cursivă) și sub-subcapitole (titlurile întotdeauna cu literă cursivă și atașate primului paragraf pe care îl au și de care se delimitează printr-un punct). Paragrafele formate din una sau două fraze trebuie să constituie doar o opțiune de excepție! De asemenea, trebuie urmărit ca subsecțiunile studiului(capitole, subcapitole, subsubcapitole) să nu se încheie cu citat care să solicite formatare specială (= citat cu o lungime mai mare de 3 rânduri). În situația în care, în studiul respectiv, apar enumerări, urmând sau nu după două puncte (:), acestea vor fi formatate cu literă mică (9pct), identare stânga (1,5cm) și fără distanță între paragrafe. Fiecare enumerare în parte va fi precedată, la modul simplu, de o liniuță ("“).

Documentele electronice transmise spre publicare trebuie sa întrunească următoarele caracteristici tehnice:

"“ format Word (.docx);

"“ dimensiuni pagină: A4;

"“ oglindă pagină: 2,5 stânga, 2,5cm sus/jos/dreapta;

"“ font: Times New Roman;

"“ dimensiuni font: 12pct pentru text, 10pct pentru citate, 10pct pentru enumerări, 10pct pentru notele subsol;

"“ formatare text studiu: aliniere stânga, fără alineat, fără distanță între paragrafe, sublinierea: nu cuvinte în CAPITALE, bold, subliniate sau în bold-italic, ci doar în italic;

"“ formatare text citat: aliniere stânga, fără alineat, spațiere stânga 1,5cm;

"“ formatare text note subsol: aliniere stânga-dreapta, fără alineat, spațiere stânga 1,5cm.

"“ formatare titluri capitole: (fără CAPITALE și fără italic sau subliniere) bold, aliniere stânga, fără alineat, 6pct distanță după paragraf;

"“ formatare titluri subcapitole: (fără CAPITALE și fără bold sau subliniere) italic, aliniere stânga, fără alineat, 6pct distanță după paragraf;

"“ formatare titluri sub-subcapitole: italic și cu punct la finalul titlului, care precede (= este lipit de) primul paragraf al respectivului sub-subcapitol.

"“ formatare enumerare: fără cifre sau litere, cu liniuță ("“), aliniere stânga, spațiere stânga 1,5cm, fără alineat, fără distanță după paragraf, 9pct dimensiune font.

Exemplu de material redactat după normele revistei Studii Teologice

Norme de citare

Citarea unei cărÅ£i:

La prima citare:

"“ Prenumele Numele autorului/autorilor sau îngrijitorului ediÅ£iei (ed./eds.), Titlul ÅŸi subtitlul operei, colecția (coll. __) Titlul colecÅ£iei, editura (Ed. __) sau sine nomine (s.n.), locul ediÅ£iei sau sine loco (s.l.), numărul ediÅ£iei deasupra rândului (format exponent sau indice) data editării sau sine anno (s.a.), pagina sau paginile (p./pp.).

Observaţii:

Inițiala prenumelui nu este suficientă! Numele va fi redat cu Small Caps (CTRL+SHIFT+K). În situația în care este vorba de mai mulți autori, între numele acestora va fi pusă virgulă și nu altceva ("/", "și" etc.). În cazul unei lucrări cu mai mult de 3 autori, se va menÅ£iona prenumele ÅŸi numele primului autor urmat de et al. (cu literă dreaptă; = et alii sau et aliae). Nu se recomandă folosirea siglelor ***, XXX și ___ (uzanÅ£a anglo-saxonă) sau AAVV (Autori Vari "“ uzanÅ£a italiană).

Vor fi redate cu scriere cursivă titlul ÅŸi subtitlul volumului ÅŸi titlul colecÅ£iei. Toate celelalte indicaÅ£ii vor fi formatate cu literă dreaptă, obiÅŸnuită! Titlurile anglo-saxone vor fi puse cu majuscule substantive, adjective ÅŸi verbe.

Nu se folosește abreviere pentru Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe sau Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă! Abrevierea "Ed." (= Editura) va fi folosită doar pentru editurile care păstrează această denumire în foaia de titlu (Ed. Bizantină, Ed. Științifică și Enciclopedică etc.), în celelalte situații, numele editurii va rămâne simplu, fără niciun adaos (Deisis, Sophia, Anastasia etc.). Regula rămâne valabilă și pentru lucrările tipărite în edituri din afara țării.

Locul/locurile ediÅ£iei, data ÅŸi numărul ediÅ£iei se găsesc pe pagina unde se află copyright-ul. Pentru lucrările tipărite în SUA, nu va fi indicat statul, ci doar orașul. Când o editură are mai multe reprezentanțe trecute ca locuri în care este apărută o lucrare, va fi menționat doar primul oraș. EdiÅ£ia a doua ÅŸi următoarele se indică înscriind cifra respectivă înainte de anul publicării deasupra rândului (scrieÅ£i numărul ediÅ£iei, selectaÅ£i ÅŸi apăsaÅ£i CTRL+SHIFT+=; exemplu: 71999).

În situația unor traduceri, pentru limba română rămâne valabilă abrevierea trad. de, pentru engleză și franceză trad., iar pentru limba germană Ãœbers./übers. von.

Toate datele care privesc o lucrare se redau așa cum apar ele publicate, adică în limba originală. La fel forma de redare a numărului volumului, va rămâne așa cum apare ea în foaia de titlu a lucrării respective. În situația volumelor editate, numele editorilor apar înaintea titlului lucrării cu mențiunea, între paranteze rotunde, ed./eds. pentru limbile română, engleză, franceză, Hg./Hgg. pentru limba germană. Când este vorba de citarea unor lucrări editate în alte limbi, această regulă de abreviere se păstrează pentru terminologia originală.

Nu se traduc în limba română numele autorilor, titlul lucrărilor, al editurilor etc.!

Exemplu: John Bagnell Bury, A History of the Eastern Roman Empire. From the Fall of Irene to the Accesion of Basil I A.D (802-867), MacMillan, London, 1912, p. 30; Olivier Clément et al., La douloureuse joie. Aperçus sur la prière personnelle de l"™Orient chrétien, coll. Spiritualité orientale 14, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles en Mauges, 21999; Pr. Ioan Rămureanu, Pr. M. Șesan, Pr. Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală, vol. I, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, BucureÅŸti, 31987, p. 22; Michael Schneider, Walter Berschin (Hg.), Ab Oriente et Occidente (Mt 8, 11). Kirche aus Ost und West. Gedenkschrift für Wilhelm Nyssen, Eos Verlag Erzabtei St. Ottilien, St. Ottilien, 1996 618pp.

La următoarele citări

"“ IniÅ£iala prenumelui ÅŸi Numele autorului/autorilor, Titlul prescurtat"¦, p. _.

Observații: Nu vor fi folosite abrevierile: idem, ibidem, op. cit.!

Exemplu: J.-B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire..., p. 59; O. Clément et alii, La douloureuse joie..., pp. 50-53; Pr. I. Rămureanu, Pr. M. Șesan, Pr. T. Bodogae, Istoria Bisericească Universală, vol. I,  p. 22.

Citarea articolelor de revistă:

"“ Prenume Nume, "Titlul articolului/capitolului", în: Titlul revistei, eventuale indicaÅ£ii Serie Nouă-SN, volumul sau tomul cu cifre romane (anul publicării, cu cifre arabe), fascicula, paginile care cuprind articolul/capitolul (pp. _-_).

Observații: La următoarele citări ale unui articol de revistă se va proceda întocmai ca în cazul citării unei lucrări (Exemplu: B. Baldwin, "Theophanes on Iconoclasm...", p. __; Pr. D. Buda, "Relațiile dintre Biserică și statul armean...", p. __). Rămâne valabilă și regula privind titlurile academice și preoțești, menționate mai sus. Numele revistelor citate nu se abreviează! Toate datele sunt redate așa cum apar ele publicate, adică în limba originală. Nu se traduc numele autorilor, titlul lucrărilor, al editurilor etc.!

Exemplu: Barry Baldwin, "Theophanes on the Iconoclasm of Leon III", în: Byzantion, LX (1990), pp. 426­429; Pr. Daniel Buda, "RelaÅ£iile dintre Biserica ÅŸi statul armean până la Sinodul de la Calcedon, paradigmă a relaÅ£iei dintre Biserică ÅŸi stat în general", în: Revista Teologică, SN, XVII (2007) 3, pp. 274-286; Alexandru Barnea, "Contributions épigraphiques à l"™histoire de la ville de Noviodunum", în: Dacia, SN, XIX (1975), pp. 255-261.

Citarea unor studii/capitole în lucrări colective:

"“ Prenume Nume, "Titlul capitolului/studiului", în: numele îngrijitorului/îngrijitorilor ediÅ£iei (ed./eds.), Titlul operei colective, numărul volumului, editura (Ed. _) sau sine nomine, locul ediÅ£iei sau sine loco (s.l.), data editării sau sine anno (s.a.), paginile care cuprind studiul/capitolul citat (pp. _­_).

Observații: La următoarele citări ale unui studiu/capitol în lucrări colective se va proceda întocmai ca la citarea unei lucrări (Exemplu: M.V. Anastos, "Leon III"™s Edict Against the Images...", p. __). Se păstrează și regula privind titlurile academice și preoțești, menționate mai sus. Indicarea editorului se face prin trecerea după numele acestuia a parantezei cu indicația: (ed.), respectiv (eds.) sau (Hg.) respectiv (Hgg.) în situația unuia respectiv unui grup de editori. Toate datele sunt redate așa cum apar ele publicate, adică în limba originală. Nu vor fi traduse numele autorilor, titlul lucrărilor, al editurilor etc.!

Exemplu: Milton V. Anastos, "Leon III"™s Edict Against the Images in the Year 726-727 and Italo-Byzantine Relations between 726 and 730", în: P. Wirth (ed.), Polychordia. Festschrift Franz Dölger zum 75 Geburtstag, Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1968, pp. 5-41; Alexander Kazhdan, "Theodore of Stoudios", în: Aleksandr Petrovitch Kazdhan et alii (eds.), Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 3, Oxford University Press, New York/Oxford, 1991, pp. 2044-2045.

Citarea unui articol de ziar:

"“ Prenume Nume, "Titlul articolului", în: Titlul publicaÅ£iei, data (zi/lună/an), pagina (p._), coloana (col._).

Observații: La următoarele citări ale unui articol de ziar se va proceda întocmai ca în cazul citării unei lucrări (Exemplu: A. Pleșu, "Sensul vieții...", p. __). Rămâne valabilă și regula privind titlurile academice și preoțești, menționate mai sus. Trebuie specificată, spre deosebire de citarea articolelor publicate în periodice, data apariției publicației respective. Toate datele sunt redate așa cum apar ele publicate, adică în limba originală. Nu vor fi traduse numele autorilor, titlul lucrărilor, al editurilor etc.!

Exemplu: Andrei Pleșu, "Sensul vieÅ£ii - punctaj pregătitor", în: Dilema Veche, 6 martie 2009, p. 6.

Citarea unei opere clasice/ediții critice de text:

"“ Cu italic la citarea edițiilor PG și PL, apoi numărul volumului cu cifre arabe, coloana.

Exemplu: PG 99, 578 A-B.

"“ Nume, Titlul lucrării, numărul cărÅ£ii cu cifre romane ÅŸi al capitolului cu cifre arabe:

Exemplu: Sf. Grigorie Teologul, Ἐπιτάφιος εἰς τὸν πατέρα, παρόντος Βασιλείου, ΙΓ´-ΙΔ´ (PG 35, 1000-1001).

"“ În celelalte situații, la prima citare este necesară indicarea ediÅ£iei folosite:

Exemplu: Aristotel, Politica, V, 3-4 (ediÅ£ie bilingvă, trad. ÅŸi comentarii de Alexander Baumgarten, Ed. IRI, BucureÅŸti, 2001, p. 30).

"“ La următoarele citări

Exemplu: Aristotel, Politica, V, 3-4 (trad. A. Baumgarten, p. 33).

"“ Nume, Titlul lucrării poetice, numărul cântului cu cifre romane ÅŸi al versului cu cifre arabe:

"“ La prima citare va fi indicată ediÅ£ia folosită:
Exemplu: Dante, Purgatoriu, XXVII, 40 (trad. de G. CoÅŸbuc, ediÅ£ie îngrijită ÅŸi comentată de Ramiro Ortiz, Ed. Cartea Românească, BucureÅŸti, s.a., pp. 51-52).

"“ La următoarele citări:
Exemplu: Dante, Purgatoriu, XXVII, 40 (trad. G. Coșbuc, p. 50).

Citarea surselor electronice:

"“ Prenumele Numele autorului, Denumirea sursei [notă despre document], data (data accesării: ziua/luna/anul).

Observații: La următoarele citări ale unei surse electronice se va proceda întocmai ca la citarea unei lucrări (Exemplu: A. Pleșu, "Sensul vieții..."). Se păstrează și regula privind titlurile academice și preoțești, menționate mai sus. Toate datele vor fi redate așa cum apar ele publicate, adică în limba originală. Nu vor fi traduse numele autorilor, titlul lucrărilor, al editurilor etc.!

Exemplu: Andrei Pleșu, "Sensul vieÅ£ii-punctaj pregătitor", în: Dilema Veche, 6 martie 2009, 19 martie 2009.

În privinÅ£a inserării citatelor, se recomandă: Dacă un citat este mai lung de 3 rânduri dactilografiate, acesta va fi pus în evidenÅ£ă într-un paragraf distinct cu o formatare care să îl evidenÅ£ieze (vezi datele tehnice prezentate mai sus). Dacă un citat nu depăÅŸeÅŸte 2-3 rânduri, el rămâne inserat în corpul paragrafului din care face parte, între ghilimele și fără formatare specială. Citatele dintr-o sursă de prim ordin (= izvoare, surse) vor fi încadrate de ghilimele de tipul «...»; celelalte (= literatură de specialitate, literatură secundară) vor fi inserate în ghilimele de tipul "...". Atunci când se întâlnește situația citat în citat, vom avea varianta: Â«... "..."...», respectiv: "..«...»....", pentru citatele din izvoare, respectiv lucrări de specialitate.

Citatele din lucrări în limbă străină se fac doar în traducere în limba română. În situația în care textul original este extrem de important, textul poate fi redat în varianta originală însoțit, în paranteză, de traducerea în limba română. Altfel, este de recomandat ca doar termenii esențiali să fie redați, în paranteză, în interiorul textului tradus în limba română.

Textele trimise spre publicare trebuie să fie bine corectate, astfel încât expunerea respectivă să fie unitară, concisă, clară, corectă din punct de vedere gramatical. Acest lucru implică corectarea de mai multe ori de către autor a textului respectiv, chiar la intervale mari de timp. Se recomandă ca, înainte de a fi transmis către Redacție, textul să fie corectat de una sau două persoane avizate, metodă larg uzitată în mediul științific. Materialele neîngrijite, neredactate și netehnoredactate conform cerințelor și cu greșeli de ortografie și limbă română nu sunt luate în considerare!

Tehnoredactarea textului este extrem de importantă și este strâns legată de aspectul estetic al acestuia, elemente de care trebuie ținut cont. Cifrele notelor de subsol nu vor fi așezate niciodată după punct (.3), punct și virgulă (;3), virgulă (,3), semnul întrebării (?3) sau semnul exclamării (!3). Întotdeauna sunt așezate imediat după ultimul cuvânt, fără spațiu după, și înaintea acestora (credință3.) (credință3;) (credință3,) (credință3?) (credință3!). La fel, înaintea acestor semne de punctuație și după cuvintele care le precedă nu se lasă niciun spațiu liber (credință.) (credință;) (credință,) (credință?) (credință!). După paranteză deschisă și înainte de paranteză închisă nu se lasă spațiu liber: (credință). Același lucru este valabil și în cazul ghilimelelor: "credință"; Â«credință». Înainte de "etc." nu se pune niciodată virgulă!

Pentru a fi asigurată fidelitatea citatelor, recomandăm:

"“ semnalarea de elipsă, prin inserarea a 3 puncte de suspensie pentru partea omisă: "¦;

"“ marcarea interpolărilor, clarificărilor ÅŸi specificărilor noastre între paranteze de tipul: [ ], însoÅ£ite de menÅ£iunea [__, subl. ns.];

"“ marcarea întregirii textului între paranteze;

"“ semnalarea unei erori evidente a autorului citat: [sic!].

Studiile trimise spre publicare trebuie să aibă până la 30pp. în formatul amintit mai sus. Prin excepție sunt acceptate spre publicare materiale care depășesc acest număr de pagini. Astfel de texte vor fi, eventual, publicate în mai multe numere ale Revistei, respectând astfel o mai veche tradiție a acesteia. În Studia Doctoralia sunt publicate doar materiale redactate în limbile românăenglezăfranceză și germană.

Norme privind redactarea recenziilor

"“ Vor fi recenzate cele mai noi și mai importante lucrări, de interes pentru domeniul teologic ortodox de cercetare și indiferent de limba în care acestea sunt tipărite.

"“ Recenziile pot fi redactate în limbile românăenglezăfranceză și germană.

"“ Pot fi publicate, în același număr al Revistei, maximum 2 recenzii redactate de același autor.

"“ Recenzia, în format electronic, va fi trimisă prin eMail Secretarului de redacție.

"“ Textul electronic al recenziei trebuie să fie însoțit de fotografia (color, 600 dpi, pdf/jpg) a primei coperte a lucrării recenzate.

"“ Titlul recenziei, cu excepția situației în care candidează pentru rubrica Dialog teologic, este invariabil dat de: Numele autorului/autorilor sau al editorului/editorilor, titlul lucrării, traducător (dacă este cazul), editură, loc al apariției, anul apariției, numărul de pagini.

"“ Aparatul critic și abrevierile urmează normele de mai sus.

"“ Obiective ale recenzării: semnalarea apariției unei lucrări de importanță, prezentarea cuprinsului și a condițiilor în care lucrarea respectivă a fost tipărită, evaluarea critică a conținutului lucrării și a rezultatelor de cercetare pe ea care le mijlocește, prezentarea pe scurt (cu completări în notele de subsol) a autorului/autorilor, respectiv editorului/editorilor, importanța pe care lucrarea o reprezintă pentru teologia ortodoxă și domeniul de specialitate.

Precizări privind traducerile patristice

"“ Pe cât posibil, să aibă caracter inedit; doar în situațiile când anumite texte traduse nu mai sunt valabile, acestea pot fi retraduse și publicate în Revistă.

"“ Să fie prevăzute de un așa-numit studiu introductiv sau notă a traducătorului, care să prezinte cel puțin informații generale privitoare la textul tradus (când, în ce condiții, cu ce premize și intenții a fost redactat, tradiția manuscrisă, ediții critice, ediția de pe care s-a facut traducere, motivația folosirii acestei ediții, limbajul folosit, terminologia specială a textului, dificultățile puse de limbajul folosit, teologia textului, importanța textului pentru spațiul patristic mai larg dar și pentru cel românesc etc.) și la autorul său.

"“ Trimiterile scripturistice trebuie să urmeze sistemul de abrevieri de mai jos, se fac în interiorul textului tradus și nu în note de subsol, între paranteze rotunde, dupa modelul: ... (Fc 3,15) ... .

"“ Sistemul de folosire a ghilimelelor este cel descris mai sus; textele scripturistice întotdeauna între ghilimele de tipul «...»; când nu este vorba de redarea unor texte-sursă, vor fi inserate ghilimele de tipul "..."; în situațiile citat-în-citat vom avea: «... "..."...» sau "... «...» ...".

"“ Sistemul de abrevieri rămâne și el același; spre exemplu: Sf. Ioan Damaschin sau Sfântul Ioan; Sf. Ap. Pavelsau Apostolul Pavel/Sfântul Pavel; Fer. Augustin; Fer. Ieronim.

"“ Sistemul onomastic este cel consacrat românesc: Sf. Ioan Damaschin (nu Sf. Ioan Damaschinul), Sf. Grigorie Palama (nu Sf. Grigorie Palamas, nici Sf. Gregorios Palamas), Sf. Andrei Cretanul (nu Sf. Andrei Criteanul), de preferat Sf. Ioan Gur de Aur în fața lui Sf. Ioan Hrisostom (care și-a pierdut în ultima vreme mult din frecvență), Sf. Vasile cel Mare (nu Sf. Vasile al Cezareei Capadociei), Sf. Grigorie Teologul (nu Sf. Grigorie de Nazianz).

"“ Limbajul teologic de specializate rămâne cel consacrat românesc: Maica Domnului (nu Mama lui Dumnezeu), iconomia dumnezeiască (nu economia lui Dumnezeu), ipostas (nu ipostază), dumnezeiesc și Dumnezeire(preponderent în fața lui divin și divinitate, specifice mai mult spațiului extrabisericesc), deoființă (nu homoousios), enipostaziere, homiousieni etc.

"“ Numerotarea paragrafelor se va face întotdeauna cu cifre romane.

"“ Sistemul de paranteze va respecta și el sistemul descris mai sus și valabil pentru întregul cuprins al Revistei.

Precizări privind sistemul de abrevieri

Pentru redactarea materialelor trimise spre publicare se folosesc doar abrevierile general cunoscute (p./pp., cca, etc., f./ff.). Lunile anului vor fi abreviate în felul următor: ian., febr., mart., april., mai, iun., iul. aug., sept., oct., nov., dec. Abreviat va fi și cuvântul "secol", după modelul: sec. al IV-lea; sec. V-VI. Numele Sfinților Părinți vor fi menționate în varianta: Sf. Ioan Gură de Aur sau Sfântul Ioan; Fer. Augustin; Sf. Ap. Ioan sau Apostolul Ioan/Sfântul Ioan. Inclusiv atunci cât sunt citați cu lucrările lor: (Exemplu: Sf. Grigorie Teologul, Cuv. I la Sfintele Paști, p. 21).

Abrevieri cărți Sfânta Scriptură

Trimiterile la Sfânta Scriptură vor fi făcute după modelul: Fc 3, 15; Fc 1, 26-27 sau Fc 1, 5, 8. În situația în care ele trebuie să apară între paranteze, acestea sunt întotdeauna rotunde: (Fc 1, 5, 8; 3, 14; Lv 1, 9).

Vor fi folosite următoarele abrevieri:

Vechiul Testament: Fc (Facere); (Ieșire); Lv (Levitic); Nm (Numeri); Dt (Deuteronom); Ios (Iosua); Jd (Judecători); Rut (Rut); 1 Rg, 2 Rg, 3 Rg și 4 Rg (1-4 Regi); 1 Par, 2 Par (1-2 Paralipomena); Ezr (Ezdra); Ne (Neemia); Est (Estera); Iov(Iov); Ps (Psalmi); Pr (Proverbe); Ecc (Ecclesiast); Cânt (Cântarea cântărilor); Is (Isaia); Ir (Ieremia); Plg (Plângerile lui Ieremia); Iz (Iezechiel); Dn (Daniel); Os (Osea); Am (Amos); Mi (Miheia); Ioil (Ioil); Avd (Avdie); Iona (Iona); Naum(Naum); Avc (Avacum); Sof (Sofonie); Ag (Agheu); Za (Zaharia); Mal (Maleahi); Tob (Tobit); Idt (Iudita); Bar (Baruh); Epist (Epistola lui Ieremia); Tin (Cântarea celor trei tineri); 3 Ezr (3 Ezdra); Sol (Înțelepciunea lui Solomon); Sir(Înțelepciunea lui Iisus Sirah); Sus (Istoria Susanei); Bel (Istoria balaurului și a sfârâmării lui Bel); 1 Mac, 2 Mac și 3 Mac(1-3 Macabei); Man (Rugăciunea lui Manase).

Noul Testament: Mt (Matei); Mc (Marcu); Lc (Luca); In (Ioan); FA (Faptele Apostolilor); Rm (Romani); 1 Co și 2 Co (1-2 Corinteni); Ga (Galateni); Ef (Efeseni); Flp (Filipeni); Col (Coloseni); 1 Tes și 2 Tes (1-2 Tesaloniceni); 1 Tim și 2 Tim (1-2 Timotei); Tit (Tit); Flm (Filimon); Evr (Evrei); Iac (Iacov); 1 Ptr și 2 Ptr (1-2 Petru); 1 In, 2 In și 3 In (1-3 Ioan); Iuda (Iuda); Ap (Apocalipsa).