Mitrea, M. (2019). Philotheos Kokkinos’s hypomnēma on Saint Nikodemos the Younger (BHG 2307). Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa, 64(2), 75-94. doi:10.24193/subbto.2019.2.06